KÜ Merivälja tee 5
  Login
KÜ Merivälja tee 5 KODUKORDMinimize
 1. Korteriühistu lähtub oma tegevuses alljärgnevast:

  1. Hoone E, W ja D tiibade esimesel korrusel tegutsevad spordi-ja keegliklubid;
  2. Hoone E, W ja D tiibade teisel kuni viiendal korrusel paiknevad büroo – apartemendid;
  3. Hoone keskmises osas (A) asuvad büroo – apartemendid ning restoranid;
  4. Hoone terasse kasutatakse toitlustusse jms. teenuste osutamiseks suvekuudel;
  5. Hoone asub avaliku ranna vahetus läheduses.

 2. Käesolev kodukord kitsenda Hoones juba tegutsevate ettevõtjate teenuste osutamist olemasolevas mahus.

 3. Kodukorrapunktis 1.2 nimetatud büroo – apartemente võib kasutada ainult lähtuvalt järgmisest piirangutest.

  1. Ükskõik milline tegevus, mis võib olla ebameeldiv teistele Hoone kasutajatele ja kahjustada või Hoone reputatsiooni;
  2. Ükskõik milline tegevus, mis võib takistada Hoone kasutajatele juurdepääsu Hoonesse, parklasse, Randa või takistab seal liikumist;
  3. Paigaldada ilma Ühistu igakordse kirjaliku nõusolekuta väljapoole oma korteriomandit või oma Korteriomandi välisseinale, - uksele, aknale, rõdupiirde läbipaistmatust osast kõrgemale või korteriomandi kohale reklaame, märke, seadmeid, päikesevarje, firma sümboolikat jms. või ladustada asju väljaspool oma korteriomandit;
  4. Kuivatada pesu või ladustada asju rõdu piirde läbipaistmatust osast kõrgemal;
  5. Ilma Ühistu kirjaliku nõusolekuta kasutada ükskõik milliseid audio – visuaalseid või mehhaanilisi Seadmeid nii, et poolt tekitatud heli – või visuaalsed efektid häiriksid teisi Hoone ja selle ümbruse kasutajad;
  6. Hoida oma korteriomandil või üüritud panipaikades plahvatusohtlike, kergestisüttivaid või Lenduvaid aineid, mis võivad olla ohtlikud keskkonnale, Hoone või selle ümbruse kasutajatele või millest erituv lõhn võib olla ebameeldiv teistele Hoone ja selle ümbruse kasutajatele;
  7. Suitsetada fuajeedes, trepikodades või liftides;
  8. Paigaldad oma korteriomandile või üüritud panipaikadesse seadmeid, mille energiatarve ületab büroo – apartementide projekteerimisele kehtestatud nõudeid;
  9. Vahetada, värvida või täiendada korteriomandi välisuksi, rõdupiirdeid, aknaid rõduuksi ja – aknaid või uste ja akende lukustamise mehhanisme selliselt, et need visuaalselt erinevad nendest, mis n Hoones paigaldatud;
  10. Remondi või ümberehituse käigus kahjustada Hoone konstruktsioone, korteriomandi läbivad sahte, kaableid ja torustikke, soojus – ja heliisolatsiooni;
  11. Ümber ehitada korteriomandi küte – või jahutussüsteemi, rikkuda avatavates ustes ja akendes olevaid andureid, ühendada Hoone jahutussüsteemi täiendavaid jahutusagregaate. Vajadusel võib Ühistu liige eha taotluse jahutus või küttesüsteemi ümberehitamiseks Ühistule;
  12. Hoone E Ja W tiiva II kuni V korrusel asuvate büroo – apartementide kasutamine muul otstarbel kui seda on büroo või apartement, välja arvatud juhul, kui selleks on kirjalik kokkuleppe Ühistuga.

 4. Ühistu liikmed ning nende korteriomandi kasutajad ja nende külalised on kohustatud:

  1. Heaperemehelikult hoidma Ühistu vara, Hoone üldpindu ja ümbrust;
  2. Koheselt teatama Ühistu või tema poolt volitatud avariiteenuse osutajale riketest, vee -, tuule-, ja muudest kahjudest;
  3. Koheselt teatama Ühistu avastatud Kodukorra rikkumisest;
  4. Hüvitama Ühistule ja kolmandatele osapooltele korteriomandi kasutaja või tema külalise tegevuse või tegevusetuse tõttu tekitatud kahju;
  5. Võimaldama Ühistu või tema poolt volitatud ekspertidele juurdepääsu korteriomandis asuvatele kommunaalvõrkudele nende hoolduseks, remondiks, avarii likvideerimiseks või kontrollimaks et mainitud süsteeme eo ole omavoliliselt ümber ehitatud.

 5. Sissepääs Hoone W, E, D ja A tiibade II kuni V korrusele on võimaldatud alljärgnevalt:

  1. Sissepääsud Hoone W ja E tiibade II kuni IV korrusele on ööpäevaringselt suletud ja avatud ainult magnetkaardiga või fonoluku süsteemi kasutades;
  2. Keelatud Hoone W ja E tiibade II kuni IV korrusele lasta isikuid, kes ei ole korteriomandite volitatud kasutajad, nende töötajad, kliendid, kutsutud külalised või Ühistu hooldus – ja haldusteenust osutavate firmade esindajad oma otseste tööülesannete täitmiseks;
  3. Liiklus – ja parkimiskorda Hoone esises parklas reguleerib Ühistu.
  4. Maja elanikud ja rentnikud saavad territooriumile ja territooriumit välja liikuda jalgsi ja autodega iseseisvalt.

 6. Ruumide lukustamine ja ukse ning parkimiskaardi kasutamine:

  1. Elektroonilised ukse – ja parkimiskaardid on antud kasutamiseks vaid isikutele, kelle kohta Ühistu liige on teinud vastavasisulise taotluse. Ukse – ja parkimiskaardi andmine kolmandatele isikutele on keelatud. Ühistu liige vastutab materiaalselt kaardi kadumise eest. Uusi ja lisakaarte on võimalik saada vaid kirjaliku avalduse alusel, mille eest Ühistu liige tasub vastavalt kaardi maksumusest.

Allalaadimine (pdf)

 Print   

 Copyright (c) 2024 KÜ Merivälja tee 5